Administration 

Principal - Scott Parker
E-Mail:
Scott.Parker@vansd.org

Associate Principal/Athletic Director- Dirk Hansen
E-Mail:
Dirk.Hansen@vansd.org

Associate Principal - Ken Roberts
E-Mail:
Ken.Roberts@vansd.org

Associate Principal - Marji Ruzicka 
E-Mail:
Marji.Ruzicka@vansd.org

Resource Coordinator, International Studies - Allison Darke 
E-Mail:
Allison.Darke
@vansd.org


Counselors

Last Name A-E - Michael Dillman
E-Mail:
Michael.dillman@vansd.org

Last Name F-La - Jennifer Riordan
E-Mail:
Jennifer.riordan@vansd.org

Last name Lb-Ri - Jane Klaasen
E-Mail: Jane.Klaasen@vansd.org

Last name Rj- Z - Madeleine Nava
E-Mail: Madeleine.Nava@vansd.org

Graduation Support - Susan Holden
E-Mail
Susan.Holden@vansd.org